پایگاه تصاویر روستای سنو - آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

امکانات رفاهی روستا
ساخت مسجد
11 %  تعداد آرا: 4 11 %
ساخت یک سالن برای سرکرمی بجه ها
89 %  تعداد آرا: 34 89 %

موضوعات
  • پایگاه تصاویر روستای سنو - آرشیو نظرسنجی مدیریت سایت
نظرسنجی
امکانات رفاهی روستانتايج|| آرشیو نظرسنجی